100 miljoner kr/år till infrastruktur 2018–2029

En miljard investeras nu i Hallands transportinfrastruktur under ett decennium. Satsningen gäller järnvägar, större vägar, cykelvägar och kollektivtrafikens bytespunkter. En bra mix av moderna kommunikationsalternativ gör regionen till en attraktiv plats för både företag och människor.

Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland

I Sveriges nationella plan för transportsystemet 2018–2029 tilldelades Halland cirka 100 miljoner kronor om året för investeringar i länets järnvägar, större vägar, cykelvägar och kollektivtrafikens bytespunkter. Den regionala planen fokuserar på samhällsnytta och utveckling.

Det hållbara resandet prioriteras genom satsningar som gör det enklare och attraktivare att välja tåg, buss eller cykel. Västkustbanan är viktig för fortsatt tillväxt och regional utveckling i Halland. Därför avsätts medel bland annat till dubbelspår genom Varberg och en ombyggnad Halmstad Central. Detta ger ökad kapacitet på Västkustbanan och skapar möjligheter för att utveckla tågtrafiken.

Noggrann analys visar vägen framåt

Arbetet med att ta fram Regional infrastrukturplan 2018–2029 föregicks av ett stort analysarbete: Transportsystem för en hållbar regional utveckling – Halland 2035. Detta ger en god bild av Hallands förutsättningar och visar tydligt att Västkuststråket är det viktigaste för den halländska tillväxten. Analysen har gett oss sex områden som kommer att prioriteras i arbetet framåt.

6 prioriterade områden

  • Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik
  • En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling
  • Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande
  • Ett robust transportsystem för näringslivets transporter
  • Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer
  • Goda förbindelser med Stockholm